Pravni savjeti – rujan 2018.

Sumnjičavi ujak

Pitanje: Samac sam i posjedujem lijepo gospodarstvo. Iako sam još u snazi, u obav­ljanju poslova na imanju pomaže mi moj nećak. Premda imam još rodbine, nitko dru­gi osim tog nećaka ne razgovara sa mnom. Zato sam odlučio da mu darujem imanje, samo se bojim da se nećak, nakon što po­stane vlasnik, ne promijeni u odnosu na mene. Čuo sam za takve slučajeve pa bih se htio zaštititi da pod stare dane ne ostanem bez igdje ičega. Što da činim da se osiguram od mogućih negativnih posljedica ugovora o darovanju? (Ž.B., Strizivojna)

Odgovor: Ako ste se odlučili darovati imanje nećaku sklopite s njime ugovor o darovanju u slučaju smrti. Sklapanjem ta­kvog darovnog ugovora odgađate prijenos svog vlasništva na nećaka, jer do vaše smrti ostajete vlasnik imanja. Uz sve to, s obzirom na okolnosti vezane uz odnos vas i nećaka, te raspolaganja sa imovinom, preporučam da umjesto ugovora o darovanju s klauzu­lom „u slučaju smrti”, s nećakom sklopite ugovor o doživotnom uzdržavanju, jer ćete slijedom odredaba tog ugovora imati pravo na doživotno uzdržavanje od strane neća­ka, a imanje ostaje u vašem vlasništvu do časa vaše smrti. Jedina je razlika, što darovni ugovor možete lakše raskinuti od ugovora o doživotnom uzdržavanju.

 

Presuda bez prisutnosti

Pitanje: Protiv prvostupanjske presude uložio sam žalbu zbog pogrešno i nepot­punog utvrđenog činjeničnog stanja, jer je evidentno da je prvostupanjski sud i pored provedenih dokaza pogrešno utvrdio či­njenično stanje. Stoga sam po primitku pr- vostupanjske presude uložio žalbu, očeku­jući da će je drugostupanjski sud usvojiti te ukinuti prvostupanjsku presudu. Također sam očekivao da će odlučivanje povodom moje žalbe na drugostupanjskom sudu biti javno, odnosno da ću moći prisustvovati raspravi i potkrijepiti dokazima moje navo­de. Možete zamisliti moje iznenađenje kad sam dobio pismeni otpravak presude dru­gostupanjskog suda, kojim se odbija moja žalba kao neosnovana. Zanima me ima li drugostupanjski sud pravo odlučivati bez zakazivanja rasprave o osnovanosti žalbe? (S.Č., Krapina)

Odgovor: Odredbom članka 373.b Za­kona o parničnom postupku propisano je da drugostupanjski sud odlučuje o žalbi u pravilu bez rasprave. Tek ako se utvrdi da je prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja po­trebno izvesti dokaze iz prvostupanjskog postupka, bit će zakazana rasprava pred drugostupanjskim sudom. Očito je da u va­šem slučaju drugostupanjski sud nije našao svrhu zakazivanja rasprave.

 

Dobra investicija?

Pitanje: Moj prijatelj ima manje podu­zeće koje uspješno posluje. Trenutno mu za nabavku opreme nedostaju novčana sred­stva, pa je mene, iako sam u mirovini, zamo­lio da mu pozajmim veću svotu novca, koju će mi vratiti do kraja ove godine zajedno s kamatama. Čovjek je stvarno dobar prijatelj, a i poduzeće mu vrlo dobro posluje, pa sam odlučila pozajmiti mu traženu svotu. No, ipak bi se htjela osigurati za povrat zajma krene li nešto u krivom smjeru. (A.L., Poreč)

Odgovor: Razumno je da se želite osi­gurati u pogledu povrata zajma. Naime, bez obzira na trenutno stanje poduzeća, ono može pasti u iznenadne teškoće, pa i propasti, tako da biste vi mogli ostati bez svog novca. Stoga, preporučam da prilikom sklapanja ugovora o zajmu, vaš prijatelj kao zajmoprimac potpiše ugovor o zajmu u svojstvu jamca platca, čime biste se vi kao zajmodavka zaštititi od moguće propasti poduzeća.

 

Sam tuđi gazda

Pitanje: Nakon što sam se s obitelji preselio kod rodbine u Kanadu gdje su mi ponuđeni puno bolji životni uvjeti, zamo­lio sam bratića da mi čuva obiteljsku kuću koju sam inače namjeravao prodati ako ostanem živjeti u Kanadi. Nažalost, razo­čarao sam se uvjetima, pa sam se odlučio s obitelji vratiti u Hrvatsku, te sam brati­ća obavijestio o svojoj namjeri, tražeći od njega da mi isprazni sve prostorije koje je zauzeo. On se sada ponaša kao vlasnik, „ve­likodušno” mi prepuštajući korištenje sobe, kuhinje i kupaonice, dok ostalo zadržava za svoje potrebe. Što sad da radim, a da stvari dovedem u situaciju kakva je bila prije mog odlaska? (J.F.M., Ogulin)

Odgovor: U svom upitu niste naveli je­ste li s bratićem potpisali ugovor o čuvanju stana te pod kojim uvjetima. No bez obzira na to, vaše vlasništvo kuće je neupitno te vam predlažem da angažirate odvjetnika koji će podnijeti tužbu za iseljenje zbog stanovanja bez pravne osnove. Ako ste se obvezali bratiću platiti čuvanje kuće za vri­jeme vašeg boravka u Kanadi, to svakako morate učiniti, vodeći računa o duljini traja­nja čuvanja stana.

Možda će Vas zanimati...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *